نمایندگی هاست آلمان

نمایندگی هاست 5GB


 • ۵ گیگابایت فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست 10GB


 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ۲۰۰ گیگابایت ترافیک
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست 20GB


 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست 50GB


 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست 100GB


 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان

نمایندگی هاست 200GB


 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد هاست نامحدود
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان