هاست آلمان

فضای اشتراکی 100MB


 • ۱۰۰ مگابایت فضا
 • ۴ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 200MB


 • ۲۰۰ مگابایت فضا
 • ۸ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 500MB


 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۶ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 1GB


 • ۱ گیگابایت فضا
 • ۳۲ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 2GB


 • ۲ گیگابایت فضا
 • ۶۴ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود

فضای اشتراکی 5GB


 • ۵ گیگابایت فضا
 • ۱۲۸ گیگابایت ترافیک
 • پشتیبانگیری روزانه
 • پشتیبانی رایگان
 • ایمیل/دیتابیس/زیردامنه نامحدود