میزبانی ایمیل ایران

میزبانی ایمیل 200MB ایران


 • ۲۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۸۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود

میزبانی ایمیل 500MB ایران


 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • ۱۸۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود

میزبانی ایمیل 1GB ایران


 • ۱ گیگابایت فضا
 • ۳۶۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود

میزبانی ایمیل 2GB ایران


 • ۲ گیگابایت فضا
 • ۷۲۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود

میزبانی ایمیل 5GB ایران


 • ۵ گیگابایت فضا
 • ۱۴۴۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود

میزبانی ایمیل 10GB ایران


 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ۲۸۸۰ ارسال در ساعت
 • ترافیک نامحدود
 • تعداد ایمیل نامحدود