فضای پشتیبانی (ftp)

فضای پشتیبانی 10GB
فضای پشتیبانی 40GB
فضای پشتیبانی 160GB
فضای پشتیبانی 320GB