فضای پشتیبانی (ftp)

فضای پشتیبانی 50GB


 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp

فضای پشتیبانی 100GB


 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp

فضای پشتیبانی 200GB


 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp

فضای پشتیبانی 500GB


 • ۵۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp

فضای پشتیبانی 1TB


 • ۱ ترابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp

فضای پشتیبانی 2TB


 • ۲ ترابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • دسترسی ftp