گواهینامه SSL

گواهینامه SSL COMODO DV


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2

گواهینامه SSL RapidSSL DV


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2

گواهینامه SSL CERTUM DV


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 128-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2
 • قابل ارائه برای دامنه .ir

گواهینامه SSL THAWTE DV


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 2048-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-256

گواهینامه SSL GlobalSign WildCard


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2
 • زیردامنه نامحدود

گواهینامه SSL COMODO WildCard


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2
 • زیردامنه نامحدود

گواهینامه SSL RapidSSL WildCard


 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2
 • زیردامنه نامحدود

گواهینامه SSL COMODO EV


 • نوار آدرس سبز
 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2

گواهینامه SSL GeoTrust EV


 • نوار آدرس سبز
 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2

گواهینامه SSL Thawte EV


 • نوار آدرس سبز
 • آیکن قفل سبز
 • مهر دیجیتال امنیت
 • بهمراه www
 • رمزنگاری 256-bit
 • نمایان برای موتورهای جستجو
 • الگوریتم SHA-2