هاست دانلود

فضای دانلود 10G


 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۱ حساب ftp
 • دسترسی وب

فضای دانلود 20G


 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۲ حساب ftp
 • دسترسی وب

فضای دانلود 50G


 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۳ حساب ftp
 • دسترسی وب

فضای دانلود 100G


 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۴ حساب ftp
 • دسترسی وب

فضای دانلود 200G


 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۵ حساب ftp
 • دسترسی وب

فضای دانلود 500G


 • ۵۰۰ گیگابایت فضا
 • ترافیک نامحدود
 • ۶ حساب ftp
 • دسترسی وب