سرور مجازی آلمان

سرور مجازی پایه (حداقل)
سرور مجازی 512MB رم / 20G حافظه
سرور مجازی 1GB رم / 30G حافظه
سرور مجازی 2GB رم / 50G حافظه
سرور مجازی 4GB رم / 80G حافظه
سرور مجازی 8GB رم / 160G حافظه